Àrea de Gestió
Àrea de Dret Civil
Àrea de Dret Penal
Àrea de Dret Fiscal

-Gestió de l´I.R.P.F. (incloses rendes)
-Gestió d´I.V.A.
-Impost de Successions i Donacions
-Impost Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.